„Програмата за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома” (REECL)

Спестете 20% с климатиците Fujitsu General, Daikin и York !!!

Като одобрен доставчик, Висто Kлима ЕООД Ви информира, че от 20.06.2011 г. стартира нов етап на позната ни вече програма REECL – кредитен механизъм за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Програмата, разработена от Европейската комисия, Международната банка за Възстановяване и развитие и Агенцията за енергиийна ефективност има за цел енергоспестяващи мерки в българските домове и включва следните мероприятия:

 • Термопомпени климатични системи;
 • Енергоефективни прозорци;
 • Изолация на стени, подове и покриви;
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса;
 • Слънчеви колектори за топла вода;
 • Ефективни газови котли;
 • Абонатни станции и сградни инсталации;
 • Фотоволтаични системи;
 • Газификационни системи;
 • Рекуперативни вентилационни системи.

Допълнителното безвъзмездно финансиране е в рзмер на 14 милиона евро и се отпуска от Международният фонд Козлодуй (МФК), основан през 2000 г. със средства на Европейската комисия. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант.

Търговски банки – партньори на програмата

 • Прокредит банк
 • Райфайзен банк

Кредитополучатели

Всички физически лица и сдружения на собственици на етажна собственост. Кредитополучателите могат да участват с индивидуални и групови проекти. Груповите проекти се реализират в режим на етажна собственост за цялостно подобряване на сградните елементи, а индивидуалните проекти се изпълняват в еднофамилни къщи и/или индивидуално в апартаменти.

Размер на кредита

 • При групови проекти - кредитополучателите имат право да получат безвъзмездна помощ в размер на 30%-35% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващи мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание.
 • При индивидуални проекти - безвъзмездната помощ е в размер на 20% от главницата на кредита, но не може да надвишава левовата равностойност на 9000 евро. Лимитите за съответните дейности са поместени в сайта на програмата www.reecl.org, където има и помощен калкулатор.

За доставка и монтаж на термопомпени системи за отопление и климатизация максималната сума е левовата равностойност на 2200 евро.

Необходими документи за отпускане на кредита:

 • Писмена оферта от одобрен доставчик (по образец);
 • Формуляр за участие (молба за кредит, по образец на съответната банка).

Документите се подават се в клона на финансиращата банка.

Необходими документи за усвояване на безвъзмездната помощ:

 • Формуляр за безвъзмездна помощ ( по образец на съответната банка);
 • Протокол за извършени работи (издава се от одобрения доставчик – по образец);
 • Оригинална фактура (издава се от одобрения доставчик – по образец).

Документите се подават в клона на финансиращата банка след успешно завършване на енергоспестяващия проект.

Срок на програмата:

Кредитите и безвъзмездната финансова помощ се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31.07.2014 г. Предвижда се общият брой на проектите да достигне 30 000.

За повече информация: www.reecl.org

нашите партньори